بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت در پنجمین نمایشگاه علم تا عمل