بازدید رئیس پارک علم و فناوری سمنان از غرفه شرکت در پنجمین نمایشگاه علم تا عمل