بازدید استاندار خراسان جنوبی از غرفه شرکت در پنجمین نمایشگاه علم تا عمل